Hội nghị thông tin khoa học

Kế hoạch tổ chức HN Thông tin khoa học

Chủ nhật - 26/02/2017 16:29
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------
KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ THÔNG TIN KHOA HỌC
KỲ II, NĂM HỌC 2016 – 2017
Kính gửi:  Giảng viên Khoa Lý luận chính trị
Căn cứ vào kế hoạch công tác năm học 2016 - 2017 đã được BGH phê duyệt, Khoa thông báo đến các Giảng viên Kế hoạch tổ chức Hội nghị thông tin khoa học như sau:
I. CHỦ ĐỀ HỘI NGHỊ THÔNG TIN KHOA HỌC:
        “Vận dụng Nghị quyết ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII vào giảng dạy các học phần lý luận chính trị tại Trường Đại học Thương mại
II. THỜI GIAN HỘI NGHỊ: Cuối tháng 4/2017 (dự kiến)
III. NỘI DUNG VIẾT BÀI
Các bài viết tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:
- Những thành tựu, hạn chế, yếu kém thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và 30 năm đổi mới vừa qua.
- Chủ trương tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Chủ trương phát triển các vấn đề văn hóa, xã hội, môi trường.
- Chủ trương bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
- Chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
- Chủ trương xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
IV. HÌNH THỨC BÀI VIẾT
- Bài viết phải đúng chủ đề của Hội nghị thông tin khoa học.
- Bài viết được trình bày tối thiểu 5 trang giấy A4, cỡ chữ 13, font Times New Roman, cách dòng 1,5, lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề trên và lề dưới 1,5cm.
- Bắt buộc có TÀI LIỆU THAM KHẢO của bài viết.
V. HẠN GỬI BÀI:
-  Bài viết (bản cứng) gửi về văn phòng khoa trước 20/3/2017
   - Sau khi sửa chữa theo góp ý phản biện, Tác giả gửi bản mềm về địa chỉ: llcttmu@gmail.com   chậm nhất ngày 05/4/2017. (Liên hệ Đ/c Hoàng Văn Mạnh)                                                                                                Hà Nội, ngày 09  tháng 01  năm 2017
 
 
                           TRƯỞNG KHOA
                           TS. Vũ Văn Hùng
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây